Koks je pevný, uhlíkatý zvyšok získaný z nízkopopolového, nízkosírneho čierneho uhlia, z ktorého sú odstránené prchavé zložky v koksárenskej batérii s obmedzeným prístupom kyslíka v teplotách okolo 1000°C. Pri procese tiež vzniká kamenouhoľný decht, čpavok, ľahké oleje a svietiplyn. Koks sa používa ako palivo a ako redukčné činidlo napr. vo vysokej peci. Koks z uhlia je šedý, tvrdý a pórovitý. Má výhrevnosť 29.6 MJ/kg.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Koks


Ako palivo na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody je koks povolený ako jediné tuhé palivo
aj v centrách miest, pretože jeho spálením vzniká prakticky iba CO2 a oproti iným tuhým palivám má relatívne nízku prašnosť.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koks


Pôvodne sa pri výrobe kovov používalo len drevené uhlie, ako zdroj tepla, tak aj ako redukčné činidlo. V prvej polovici 19. storočia začalo byť drevené uhlie nahradzované koksom. Zaujímavou skutočnosťou je, že koks vzniká taktiež pri spracovaní ropy (ide o tzv. petrolejársky koks), ale kôli vysokému obsahu nečistôt není vhodný pre metalurgiu.

Zdroj: http://www.newworldresources.eu/nwr/cz/operationscz/cokecz